تعرفه و مقررات پخش تبلیغات صدا و سیما

HBA آژانس تبلیغاتی

ضوابط و مقررات پذیرش و پخش آگهی های صدا و سیما - سال 95-رادیویی و تلویزیونی سراسری

- شبکه های برون مرزی وآی فیلم

-مشارکتی

تعاریف
ماده 1- آگهی تبلیغات بازرگانی:

معرفی كالا و خدمات با هدف تجاری كه موجب آگاهی،ایجاد علاقه و یا وفاداری در افكار مخاطبین از طریق طراحی ،آماده سازی ،تولید و پخش از طریق شبكه های رادیویی و تلویزیونی می شودكه نتایج آن موجب معرفی و یا ارتقاء نام و نشان تجاری (برند)،فروش و یا افزایش فروش كالا و خدمات صاحبان آگهی می گردد.

ماده 2-صاحب آگهی:

به اشخاص حقیقی ویا حقوقی(اعم از بخش دولتی یا خصوصی)گفته می شودكه به منظور معرفی كالا و محصول یا خدمات خود ضمن پذیرش اصول و ضوابط اداره كل بازرگانی اقدام به سفارش وپخش آگهی از شبكه های رادیو و تلویزیونی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران می نمایند.

2-1: گروه صاحبان آگهی:

گروه اول: اپراتورهای تلفن همراه
گروه دوم: بانكها و موسسات مالی و اعتباری و صندوق های قرض الحسنه
گروه سوم: وزارتخانه ها، سازمانها و شركتها و موسسات دولتی و موسسه یا نهاد عمومی غیر دولتی
گروه چهارم: به استثنای گروه یك تا سه
تبصره 1 : خودروسازها و شركت های بیمه در گروه چهار محاسبه می شوند.

هلدینگ گروه اقتصادی برای گروه چهار:

هلدینگها به آندسته از اشخاص حقوقی صاحبان كالا و خدماتی اطلاق می گردد كه سهامداران مجموعه گروه ها مطابق قانون تجارت بیش از 50 درصد سهام و سرمایه (كه در ثبت شركتها به ثبت رسیده است)متعلق به گروه اصلی (مركزی)باشد .به این دسته از صاحبان كالا جدول بودجه ماهانه به كل گروه تعلق می گیرد لیكن از آنجا كه بقیه ظرفیتهای تولیدی هرگروه مانند بخشهای صنایع دستی و فرش دستبافت، كشاورزی،صنعت وخدمات بر اساس جدول هدفمندی و سایر بندها تعیین می گردد مبنای تسهیم جدول بر مبنای سقف بودجه هرگروه خواهد بود.
-آندسته از صاحبان كالا و خدماتی كه هلدینگ نیستند ولی تنوع محصول یا خدمات داشته باشند بر اساس میزان بودجه ارائه شده برای هر یك از گروه محصولات از بقیه ظرفیت های تولیدی و سایر بندها تعلق میگیرد.
تبصره2:درصورتیكه گروه مذكور در سالهای بعد از مجموعه هلدینگ خارج شوند مبنای محاسبه بودجه ماهانه میزان اعتبار اولیه گروه در سال قبل بوده و ملاك افزایش بودجه سقف گروه هلدینگ می باشد.

ماده 4-تعریف قرارداد و شرایط آن:

قرارداد پخش آگهی تعهدی است كتبی كه طبق تعرفه های مصوب به صورت دو طرفه كه شامل اداره كل بازرگانی و صاحب آگهی و یا به صورت سه طرفه شامل اداره كل بازرگانی، صاحب آگهی و شركت تبلیغاتی تنظیم و پس ازامضاء و اخذ مدارك، معتبر و نافذ خواهد بود.
الف- صاحبان آگهی زمانی مجاز به انعقاد قرارداد می باشند كه ضوابط و مقررات پخش آگهی بازرگانی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی را پذیرفته باشند.
ب-تمام قراردادها طبق نمونه هایی كه از قبل توسط اداره كل امورحقوقی تهیه شده، منعقد و مبادله میشود.
ج- هر قرارداد بنام یك صاحب آگهی كه نام تجاری و نمایندگی رسمی یا مالكیت آن را طبق مدارك رسمی ارائه نماید، منعقد خواهد شد و از پذیرش قراردادهائی كه چند صاحب آگهی ائتلاف كرده باشند خودداری می شود.
د-درصورتیكه صاحبان كالا وخدمات از انجام تعهدات خود برابر تشخیص اداره كل بازرگانی در زمانهای مقررخودداری نمایند اداره كل مزبور از پخش آگهی های تبلیغاتی صاحب آگهی خودداری نمایند و نسبت به وصول مطالبات خود با اجراء تعدیلات لازم از طریق مبادی ذیربط اقدامات لازم را مبذول نماید.
ه- امضاء قرارداد می بایست ازطرف مقام تشخیص و صاحبان امضای مجاز و ذی سمت مقامات موضع بند1-2ضوابط حاضر باشد و برای اشخاص حقوقی عمومی و خصوصی حسب مورد ارائه تصویری از اساسنامه و آخرین روزنامه رسمی كه در آن صاحبان امضای مجاز را معرفی نموده باشد الزامی است.
و- در قراردادهای دوطرفه صاحب آگهی می تواند شركت همكاریا شركتهای همكار خود را متعاقباً قبل از پخش معرفی نماید.
تبصره3:تغییر شركت همكار در قراردادهای سه طرفه با ارائه تسویه حساب از شركت همكار قبلی، حداكثر ظرف مدت 15 روز از تاریخ اعلام به اداره كل بازرگانی انجام خواهد شد.قبولی پخش از شركت همكار جدید بلافاصله صورت می پذیرد درصورت اعتراض شركت همكار قبلی اداره كل بازرگانی جهت تعیین تكلیف كارمزد باقی مانده و اقدامات اجرایی بعنوان حكم و داور مرضی الطرفین به مسئله رسیدگی خواهد كرد و نظر اداره كل بازرگانی قطعی و لازم الاجراء است.
تبصره 4:درصورت اجراءتبصره 3تمامی تعهدات سازمان نسبت به صاحبان آگهی كماكان به قوت خودباقی می باشد.

ماده 5- انواع قرارداد ها:

5-1- قرارداد نوع الف تلویزیونی ورادیویی:پخش آگهی در همه طبقات امكان پذیر است.
5-2- قرارداد نوع ب تلویزیونی:طبق جدول شماره 34 تا طبقه 14 امكانپذیر است.
5-3- قرارداد نوع ج تلویزیونی: طبق جدول شماره 34 فقط تا طبقه 10 امكان پذیر است.
5-4- قرارداد بسته های ویژه: به قراردادهایی گفته می شود که پخش آن در اختیار اداره کل بازرگانی خواهد بود.
5-5- قررارداد استانی ملی و بومی:پخش آگهی در شبکه های استانی بر اساس تعرفه خاص استانی بومی و ملی انجام خواهد شد.
5-6- قرارداد مشارکتی: قراردادهایی كه به موجب آن صاحبان كالا و خدماتی كه دارای یكی از قراردادهای فوق الذكر باشند و قصد مشاركت حامی مالی برنامه های رادیویی و تلویزیونی را داشته باشند با تقاهم شبكه مورد نظر منعقد خواهد شد.
تبصره5: در صورت درخواست صاحبان كالا و خدمات برای تجمیع قراردادهای نوع الف، ب ، ج در یك قرارداد نوع الف در هنگام عقد قرارداد این امر با موافقت اداره كل بازرگانی امكان پذیر می باشد. در این صورت قبل از پخش تسهیم آن به نوع ب و ج بلا مانع است.
5-7- قرارداد فرهنگی:
1-عقد قرارداد پخش آگهی های فرهنگی با رعایت مجموعه ضوابط و مقررات پذیرش و پخش آگهی ها و در قالب جدول ذیل می باشد.
ساخت تیزر تبلیغاتی تلویزیونی

2-تشخیص فرهنگی بودن آگهی به عهده اداره کل بازرگانی خواهد بود.
3-میزان ریالی پخش در بسته اول صبحگاهی و بسته دوم عصر گاهی و بسته سوم شامگاهی توزیعی یکنواخت خواهد داشت.
4-نحوه پرداخت موسسات و سازمان های دولتی و وابسته به دولت و عام عمومی غیر دولتی فقط به صورت نقدی می باشد.
5-زمان و شبکه های تلویزیونی و رادیویی بر اساس ظرفیت های ارائه شده از سوس اداره کل بازرگانی تعین و سفارش توسط صاحبان کالا و خدمات و یا شرکت تبلیغات صورت می گیرد.
5-8-قرارداد محتوای ارزشی و دینی کتاب و فیلم سینمایی:
گروه اول: تولیدات محتوای ارزشی و دینی شامل: کتاب و فیلم های ارزشی مانند دفاع مقدس-انقلاب اسلامی-خانواده -کودک و .. می باشد.
گروه دوم: سایر تولیدات محتوایی فیلم و کتاب را مشمول می شود.
1-عقد قرارداد های ارزشی و دینی دو گروه با رعایت مجموعه ضوابط و مقررات پذیرش و پخش آگهی هادر قالب جدول ذیل می باشد.
ساخت آگهی تلویزیونی

2-کارمزد به این گونه قراردادها تعلق نمی گیرد.
3-نحوه پرداخت موسسات و سازمان های دولتی و وابسته به دولت و عام عمومی غیر دولتی فقط به صورت نقدی می باشد.
4-زمان و شبکه های تلویزیونی و رادیویی بر اساس ظرفیت های ارائه شده از سوی اداره کل بازرگانی تعیین و سفارش توسط صاحبان کالا و خدمات و یا شرکت تبلیغات صورت می گیرد.

ماده 6-انواع امتیاز های تشویقی انواع قراردادها

الف– اضافه پخش تسریع:
عقد قرارداد جدید پخش برای سال 95 از تاریخ اول اسفند 94 آغاز می شود و به منظور تشویق صاحبان کالا و خدمات به برنامه ریزی دقیق در تنظیم و انعقاد قرارداد به تفكیك گروههای صاحبان كالا و خدمات امتیاز پخش تسریع تعلق خواهد گرفت.ملاك حفظ اضافه پخش تسریع فقط اخذ قرارداد نیست بلكه میبایست اسناد مالی آن نیز در تاریخ مقرر طبق جدول گروه ها تسلیم امور مالی بازرگانی صدا و سیما شود.

اضافه پخش تسریع درگروه اول ودوم قراردادهایی است که در تاریخ های زیر منعقد می شود:

ساخت تیزر تبلیغاتی


اضافه پخش تسریع در گروه سوم وچهارم قراردادهایی است که در تاریخ های زیر منعقد می شود:

تعرفه و ضوابط پخش


ب- امتیاز حضور اولین بار:
برای حمایت از كارآفرینی به صاحبان كالاها و خدماتی كه برای اولین بار پس از ارا ئه ثبت آرم تجاری آگهی اقدام به انعقاد قرارداد جهت پخش نمایند منوط به عدم حضور طبق جدول ذیل اضافه پخش تشویقی در طول سال 1395 به هر تعداد كه قرارداد منعقد نمایند تعلق می گیرد.(به صاحبان كالا و خدماتی كه اولین حضور خود در طی سه ماهه آخر سال 1394 در رسانه ملی را تجربه می نمایند به انتخاب صاحب كالا و خدمات حضور اولین بار و یا افزایش بودجه تعلق میگیرد.

تولید تیزر تبلیغاتی


*تبصره6: نام ونشان تجاری(برند( ضمن افزایش كیفیت،كمیت باعث رونق اقتصادی و كاهش امر واسطه گری و تعادل قیمت در بازار به خصوص در نوسانات اقتصادی خواهد شد لذا رسانه ملی در بخش تبلیغات به منظهور ارتقاء شاخص های فوق الذكر نسبت به تقویت آن دسته از صاحبان كالا و خدماتی كه علاوه بر محصولات قبلی خود اقدام به تولید گروه محصولات و خدمات جدید نمایند به هر یك ازشناسه آگهی ها بر اساب جدول شماره 3 درصد اضافه پخش تشویقی تعلق می گیرد.
*تبصره7: شاخص تشخیص حضوراولین بار، نام و نشان تجاری (برند( كالا یا خدمات می باشد و هرگونه تغیری در نام صاحب آگهی و یا شركت و یا معاونت ها و قسمت ها و نمایندگی یا استانها مشمول اعطای این امتیاز نخواهد بود و به هر صاحب آگهی یك امتیاز حضور اولین بار اعطا می شود.

ماده 7- اضافه پخش تشویقی مالیات بر ارزش افزوده:

به منظور اجرای قانون پرداخت مالیات بر ارزش افزوده 10 % اضافه پخش تشویقی به تمامی صاحبان كالا و خدمات اعطا می شود.

ماده 8- تسهیلات بخش های تولیدی خدماتی کشور در راستای اجرای هدفمند و هوشمندانه سیاست های اصل 44 و نیز اقتصاد مقاومتی:

8-1- به منظور حمایت حداكثری از تولید كنندگان داخلی و نیز ارا ئه دهندگان خدمات و كمك به توسعه اقتصادی كشور اضافه پخش تشویقی علاوه بر سایر امتیازات به شرح زیر اعطاء می شود.

ساخت تیزر تبلیغاتی


ماده 9- امتیاز حضور مستمر در رسانه ملی:

برای حمایت از صاحبان كالا و خدمات گروه دو، سه، چهار كه سابقه تبلیغات در هر یك از رسانه های رادیو یا تلویزیون داشتاند اضافه پخش طبق جدول زیر علاوه بر سایر امتیازات اعطاء خواهد شد.

تولید آگهی تلویزیونی


*تبصره 8: اضافه پخش حضور مستمر در رادیو یا تلویزیون مشروط به افزایش بودجه نسبت به سال 1394 خواهد بود.

ماده 10- تسهیلات حمایت از تولید کنندگان و صاحبان خدمات برتر:

به جهت حمایت از آن دسته از صاحبان كالا و خدمات كه در راستای اصلاح الگو مصرف، با هدف كاهش مصرف انرژی در جامعه اقدام می نمایند و نیز ترغیب تولیدكنندگان داخلی به شرح ذیل به گروه های دو و سه وچهار پس از ارائه مدارك مثبته مربوطه اضافه پخش اعطاء می شود.حداكثر سرجمع تسهیلات مشروحه زیر 30 درصد می باشد.

ساخت تیزر تلویزیونی


ماده 11- اضافه پخش بین رسانه ای تلویزیون:

صاحبان آگهی كه تمایل به عقد قرارداد در رسانه تلویزیون دارند، چنانچه معادل 5% از مبلغ قرارداد تلویزیون را شبكه های استانی منعقد نمایند، به همان میزان اضافه پخش تشویقی در رسانه تلویزیون به آنها تعلق خواهد گرفت.
*تبصره9- در صورت لغو یا تعدیل قرارداد شبكه استانی، درصد تخفیف اضافه پخش بین رسانه ای قرارداد تلویزیونی نیز كسر خواهد شد و بالعكس.

ماده 12- اضافه پخش بودجه سالانه،ماهانه و افزایش بودجه سالانه به تفکیک گروههای صاحبان کالا و خدمات: الف- گروه اول:


ضوابط پخش صدا و سیماساخت تیزر تبلیغاتی


*تبصره10: برای بودجه های سالانه بالاتر از سقف جدول در تلویزیون به ازائ هر 50 میلیارد ریال 10 % و در رادیو به ازای هر 5میلیارد ریال 20 % اضافه پخش داده خواهد شد.

ب- گروه دوم:


ساخت آگهی بازرگانیپخش تیزرهای تلویزیونی


* تبصره 11: بالاتر از سقف جدول سالانه در تلویزیون به ازای هر 10 میلیارد ریال %10 و در رادیو هر 5 میلیارد ریال %20 اضافه پخش تشویقی اعطا می شود .
تبصره 12: ملاک افزایش بودجه مقایسه بین مبلغ قرارداد و پخش خواهد بود که در صورتی که پخش کمتر از میزان قرارداد باشد ملاک محاسبه میزان پخش پس ازاجرای تعدیلات لازم خواهد بود

ج- گروه سوم:


آژانس تبلیغاتیکانون تبلیغاتی


د- گروه چهارم:

در راستای ادامه حمایت خاص و ویژه از بخش های تولیدی و خدماتی گروه چهار جداول زیر ارائه شده است.

ساخت تیزر تبلیغاتیساخت تیزر تبلیغاتی


*تبصره 13:برای بودجه های بالاتر از سقف جدول ماهانه در گروهای سوم و چهارم در تلویزیون به ازاء هر 4 میلیارد ریال 10 % و در رادیو هر دو میلیارد ریال 20 % اضافه پخش تشویقی اعطاء می شود.
*تبصره 14 :در صورتیكه افزایش بودجه سالانه هر یك از صاحبان كالا و خدمات نسبت به سال قبل رشد بیش از طبقه پیش بینی شده درجدول داشته باشند به ازای افزایش هر طبقه اعلام شده در گروه 4 به ازای هر 80 درصد افزایش بودجه %10 اضافه پخش تشویقی به طبقه ما قبل اضافه خواهد شد.
*تبصره15: صاحبان کالا و خدماتی که از هر گونه اضافه پخش تشویقی، افزایش بودجه ماهانه و سالانه و .. استفاده می نمایند، در صورت عدم پخش کامل تمامی قرارداد ها به نسبت پخش هر قرارداد تعدیلات لازم صورت می پذیرد.
*تبصره 16 :به قراردادهای مستقل نوع ب تلویزیونی در تمامی گروه ها به عنوان تشویق 100 % اضافه پخش علاوه بر سایر امتیازات اعطاء خواهد شد.
*تبصره 17 : به قراردادهای مستقل نوع ج تلویزیونی در تمامی گروه ها به عنوان تشویق 200 % اضافه پخش علاوه بر سایرامتیازات اعطاء خواهد شد.

ماده 13 - تسهیلات تشویقی طی سال:

به صاحبان کالا و خدمات که قرارداد های خود را منعقد نموده اند مشروط بر آن که مشمول جدول افزایش بودجه شده باشند و یا اولین حضور در صدا و سیما را تجربه می نمایند با در نظر گرفتن بودجه ماهانه مندرج در قرارداد های منعقده سال 1395 در صورت پخش آگهی در رادیو و تلویزیون به شرح ذیل مشمول استفاده از ظرفیت تشویقی با حفظ اضافه پخش های هر قرارداد در همان ماه یا حداکثر تا پایان ماه بعداعطا خواهد شد.
ساخت تیزر تبلیغاتی


*تبصره 18 : اضافه پخش تشویقی هر نوع قرارداد فقط در چهارچوب همان قرارداد پخش خواهد شد.
*تبصره 19 : چنانچه پخش اصلی با یک شرکت تبلیغاتی باشد پخش تشویقی اعطایی با همان شرکت تبلیغاتی می بایستی انجام شود (در صورت اعلام عدم طلب کارمزد توسط شرکت تبلیغاتی تسهیم رایگان بلامانع می باشد).
*تبصره 20 : این طرح مشمول قرارداد های خاص فرهنگی و آموزشی نخواهد شد.
*تبصره 21 : صاحبان کالا و خدمات بایستی به تمامی تعهدات مالی قرارداد قبل از اجرای تسهیلات تشویقی عمل نمایند.

ماده 14 - انواع پرداخت قرارداد ها:
الف - نقدی:


تعرفه ساخت تیزرتعرفه پخش تیزر تلویزیونی


تبصره 22 :در گروه 4 قراردادهایی كه سه ماهه و بیشتر منعقد گردد و هم زمان با شروع قرارداد و یا قبل از پخش ، وجه كل قرارداد را پرداخت نمایند 120 % اضافه پخش تعلق می گیرد.
تبصره 23 : صاحبان آگهی كه شروع قرارداد آنها فروردین ماه 1395 است (همه گروه ها) حداکثر تا مورخ 25 اسفند 94 وجه قرارداد نقدی خود را می بایست به صورت کامل پرداخت نمایند، ملاک امکان پخش تایید پرداخت وجوه از سوی امور مالی بازرگانی صدا و سیما می باشد.
*تبصره 24 : درقراردادهای نقدی(همه گروه ها) شروع پخش، پس از واریز وجه به حساب مندرج در قرارداد ارا ئه و رسید آن و یا ارا ئه اسناد مالی همزمان با عقد قرارداد حداقل 10 روز قبل از تاریخ پخش امكانپذیر خواهد بود.
*تبصره 25 : صاحبان آگهی كه تمایل به پرداخت وجه بصورت ضمانتنامه بانكی دارند، می توانند به تاریخ نیمه زمان قرارداد، ضمانتنامه بانكی ارائه نمایند.
*تبصره 26 : صاحبان آگهی گروه یك تا سه می توانند و یا از هر نوع قرارداد (الف،ب و ج) یك قرارداد نقدی در طول سال 1395 منعقد نمایند.
*تبصره 27 : صاحبان آگهی گروه چهارمی توانند قراردادهای نقدی را به صورت یك ماهه،دو ماهه، سه ماهه، شش ماهه و سالانه با رعایت تبصره 22 منعقد نمایند.(قرار داد های که شروع پخش آن از تاریخ اول فروردین 95 باشد پس از اصلاح مدارک مثبته مالی می توانند پخش آگهی خود را از زمان عقد قرارداد در سال 94 شروع نمایند.)

ب) صورتحسابی:

درصورتیكه صاحبان كالا و خدمات درگروه های دو و سه به دلایل دولتی بودن امكان ارا ئه چك بر ساس زمان و موعد پخش را به تاریخ آن ندارند با درخواست بالاترین مقام تشخیص و یا معاون اداری و مالی دستگاه مربوطه یا ذیحساب صاحبان كالا وخدمات صورت حساب صادر می گردد و طرف قرارداد موظف است حداكثر به مدت 10 روز پس از صدور صورتحساب مبلغ صورتحساب صادره را به حساب ذكر شده در قرارداد پرداخت نمایند.
*تبصره 28 : صاحبان كالا وخدمات گروه چهار در صورت ارا ئه ضمانت نامه بانكی، با تشخیص اداره كل بازرگانی صدا و سیما امكان پرداخت قراردادها (به صورت صورتحسابی)، ظرف مدت 10 روز پس از صدور مبلغ صورتحساب صادره به حساب مندرج در قرارداد را دارند.

ج) غیرنقدی:

مبلغ قرارداد به صورت ماهانه تقسیط و توسط صاحبان آگهی، به حساب ذكر شده در قرارداد واریز خواهد شد. اولین قسط همزمان با شروع قرارداد اخذ و آخرین قسط در گروه سه همزمان با پایان قرارداد و در گروه چهار تا چهارماه پس از پایان قرارداد دریافت و تسویه می شود. صاحبان كالا و خدمات گروه 4 كه قرارداد غیر نقدی منعقد و تاریخ اسناد مالی قرارداد مربوطه را به ترتیب 2 و 4 ماه از زمان اعلام شده فوق زودتر تنظیم و پرداخت و ارا ئه نمایند به ترتیب از 5% و 10 % اضافه پخش تشویقی علاوه بر امتیازات دیگر استفاده می نمایند.
*تبصره 29 :درصد مالیات بر ارزش افزوده هر قرارداد طبق مصوبه مجلس محترم شورای اسلامی برای سال 1395 جداگانه دریافت خواهد شد. (مبلغ مالیات بر ارزش افزوده جدا از مبلغ قرارداد دریافت خواهد شد و در جدول محاسبات بودجه قرار نمی گیرد.)

ماده 15 –بسته های ویژه:

بسته الف: گروه یك ،دو وسه و چهار
پخش یازده هزار آگهی 30 ثانیه قبل از برنامه ها به شكل ذیل در طول یكسال:

ساخت تیزر تبلیغاتی


ميزان محاسبه زمان تقدیم برنامه، نشان آگهی و زیرنویس وهمچنهين آگهی های مستقيم درطول ماه ميبایست یك دوازدهم تعداد كل پخش آگهی بسته ویژه باشد.وهمچنين صاحب آگهی مجاز است سهم آگهی ماه خود را به ماه قبل منتقل كند ولی بالعكس آن امكانپذیر نخواهد بود)
شرايط:
1- توضيح اینكه جمع كل پخش آگهی های چهارگانه از 330 هزار ثانيه تجاوز نخواهد كرد.
2- نسبت پخش در شبكه هابه صورت 50 درصد در زمان شبانگاهی از ساعت 19 تا آخرین پخش شامگاهی، 25 درصد عصر گاهی از ساعت 12 تا ساعت 19 و 25 درصد صبحگاهی از ساعت 5 صبح تا 12 ظهر خواهد بود.
3- 30 درصد پخش در شبكه یك ، 5 درصد شبكه دو، 25 درصد شبكه سه ، 10 درصد شبكه پنج و 15 درصد شبكه خبر و 5 درصد در شبکه آی فیلم و چهار، 5 درصد شبکه های برون مرزی و 5 درصد شبکه نسیم خواهد بود.
4- تخصيص تعداد ده بسته الف برای گروه صاحبان آگهی شامل : گروه یك فقط یك صاحب آگهی گروه 2 سه صاحب آگهی و گروه 3 دو صاحب آگهی و گروه 4، چهار صاحب آگهی
5- قیمت بسته الف 550 میلیارد ريال و به صورت غيرنقدی پرداخت شود.
بسته ب: گروه دو و سه
پخش ده هزار آگهی 30 ثانیه قبل از برنامه ها به شكل ذیل در طول یكسال:

ساخت و پخش آگهی تلویزیونی


(میزان محاسبه زمان تقدیم برنامه، نشان آگهی و زیرنویس وهمچنین آگهی های مستقیم درطول ماه میبایست یك دوازدهم تعداد كل پخش آگهی بسته ویژه باشد. وهمچنین صاحب آگهی مجاز است سهم آگهی ماه خود را به ماه قبل منتقل كند ولی بالعكس آن امكانپذیر نخواهد بود.)
شرایط:
1- توضیح اینكه جمع كل پخش آگهی های چهارگانه از 300 هزار ثانیه تجاوز نخواهد كرد.
2- نسبت پخش در شبكه ها به صورت 50 درصد در زمان شبانگاهی از ساعت 19 تا آخرین پخش شامگاهی ، 25 درصد عصرگاهی از ساعت 12 تا 19 و 25 درصد صبحگاهی از ساعت 5 صبح تا 12 ظهر خواهد بود.
3- پخش آگهی ها در اختیار اداره كل بازرگانی ودر باكسهای مناسب توزیع می شود.
4- 30 درصد پخش در شبکه یک، 5 درصد شبکه دو، 25 درصد شبکه سه، 10درصد شبکه پنج، و 15 درصد شبکه خبر و 5 درصد در شبکه های آی فیلم و چهار، 5 درصد شبکه های برون مرزی و 5 درصد شبکه نسیم خواهد بود .
5- تخصیص تعداد ده بسته الف برای گروه صاحبان آگهی شامل : گروه 1 فقط یک صاحب آگهی، گروه 2 سه صاحب آگهی و گروه 3 دو صاحب آگهی و گروه 4 چهار صاحب آگهی .
6- قیمت بسته ب 600 میلیارد ریال و به صورت نقدی پرداخت شود.

ماده 16 - جدول نرخ پایه آگهی در شبکه های رادیویی و تلویزیونی:

جدول ذیل به عنوان تعرفه پایه آگهی برای همه شبكهای رادیویی و تلویزیونی لازم الاجرا می باشد.

ساخت و پخش تبلیغات تلویزیونیساخت آگهی بازرگانی


ماده 17 - افزایش طبقه هر برنامه:

چنانچه بر اساس عرضه و تقاضا میانگین تقاضای یک بسته آگهی در نیمه اول هر ماه بیش از 60، 75 و یا 90 درصد از حجم آن بسته آگهی باشد به ترتیب 1، 2 و 3 طبقه افزایش خواهد یافت و همچنین چنانچه به ترتیب 30 و 20 و 10 درصد حجم را اشغال نماید به ترتیب 1، 2 و 3 طبقه کاهش داده خواهد شد.)منوط به تصمیم اداره كل بازرگانی)
*تبصره 30 : در موارد خاص بنا به تشخیص و تصویب مدیر كل بازرگانی صدا و سیما، طبقه لازم تعیین و ابلاغ میشود.

ماده 18 - جدول ضرایب ماههای سال:

با توجه به اینكه برنامه های صدا و سیما در ماه هایی از سال ،دارای مخاطب بیشتری هستند؛ لذا ضرایب ماهانه به شرح جدول ذیل در نظر گرفته شده است. تا نسبت به جدول پایه اعمال شود. این ضرایب شامل كلیه پخش ها اعم از داخلی، خارجی، تحت لیسانس، تولید مشترك و... می شود.

ساخت تیزر تبلیغاتی تلویزیونی


ماده 19 - ضریب محاسبه آگهی خارجی، مشترک، تحت لیسانس در رادیو و تلویزیون:ساخت تیزر تبلیغاتی تلویزیونی


*تبصره 31:در صورتی که در یک آگهی دو یا چند کالا معرفی شودضریب پایه، کالای با تعرفه بالاتر خواهد بود (با تشخیص اداره کل بازرگانی صدا و سیما) و به ازای هر کالا 50 درصد به ضریب کالای پایه اضافه می شود .
*تبصره 32:کالای خارجی با نام و نشان تجاری ایرانی در صورت تولید یا فرآوری و بسته بندی در ایران مشمول بند 3 جدول شماره 25 ماده 19 خواهند بود .

ماده 20 - انواع آگهی:

الف - مستقیم (تیزر): آگهی كوتاه تبلیغاتی كه ویژگی های جذاب كالا و خدماتی را به نمایش می گذارد در تلویزیون 10 ثانیه و در رادیو نیز 10 ثانیه تعیین میشود و كمتر از آن نیز در تلویزیون همان 10 ثانیه و رادیو 10 ثانیه محاسبه میگردد )به استثناء نشان آگهی).
ب – گزارش آگهی(رپرتاژ): به آگهی هایی كه ساختاری مستند داشته و گزارشی از مراحل ساخت و یا تولید و یا ارا ئه یك خدمت را به تصویر می كشند و در آن نقش آفرینی وجود ندارد گزارش آگهی اطلاق می شود. حداقل زمان گزارش آگهی 120 ثانیه می باشد. تشخیص ساختار گزارش آگهی با اداره كل بازرگانی سازمان صدا و سیما است.
*تبصره 33 : گزارش آگهی، در یك بسته آگهی منوط به وجود ظرفیت پخش با در نظر گرفتن اولویت برای پخش سایر آگهی ها می باشد.
ج- حک آرم: 15 ثانیه می باشد و اندازه کادر می بایست 1/5 برابر اندازه آرم شبکه بوده و فاصله بین دو پخش برای حک آرم حداقل 5 دقیقه می باشد.
د- دعوت به تماشا: متناسب با زمان هر برنامه حداكثر سه نوبت و برای هر نوبت حداقل 15 ثانیه می باشدكه میتواند دریكی از موقعیتهای قبل، ادامه و انتهای برنامه و یا هر سه موقعیت پخش شود.
ه - زیرنویس:حداقل 15 ثانیه و حداكثر 20 ثانیه وكمتر از آن نیز 15 ثانیه محاسبه میگردد.
و - نشان آگهی: نمایش نام و نشان تجاری و شعار صاحبان آگهی، بدون گفتار، همراه آرم و نشان بازرگانی توام با موسیقی مصوب شده در 6 ثانیه ابتدا یا انتهای هربسته آگهی به تشخیص اداره كل بازرگانی سازمان صدا و سیما ،به صورت روزانه از هر یك از شبكه های سیما پخش می شود.
*تبصره 34 : ارسال سفارش به منزله پخش در ابتدا یا انتهای كلیه بسته آگهی های شبكه تعیین شده می باشد.
ز- آگهی فروش مستقیم کالا :

آژانس تبلیغاتی HBA


1- قیمت آگهی ها بر اساس نرخ تیزر محاسبه خواهد شد.
2- اعتبار هر شناسه تنها برای 30 روز می باشد.
3- هر شناسه فقط در یك دوره مجوز پخش داشته و در صورت تمایل صاحب آگهی به پخش با زمان كمتر مجاز به اصلاح همان شناسه نبوده و میبایست اقدام به تهیه تیزر كوتاه جدید نماید.
4- صاحب آگهی مجاز به استفاده از صدا پیشگان و هنرپیشگان تكراری در شناسه های ماهانه خود نمیباشد.
5- این نوع آگهی ها صرفا" با انعقاد قرارداد 100 %نقدی قابل پخش خواهند بود.

ماده 21 - نرخ انواع آگهی:

الف- گزارش آگهی: معادل 70 % نرخ طبقه همان برنامه.
ب- حك آرم: معادل 25 % نرخ طبقه همان برنامه
ج- دعوت به تماشا: نرخ دعوت به تماشا قبل معادل 2 برابر و بین معادل 2برابر قبل و بعد معادل 80 % نرخ طبقه همان برنامه محاسبه می شود.
*تبصره 35 :برنامه های ورزشی مشمول این بند نمی باشند. در زمان اعلام طبقه هربرنامه ورزشی اعلام خواهد شد.
د- زیرنویس: نرخ زیرنویس معادل(قبل) نرخ طبقه همان برنامه.
ه- بین برنامه: معادل دو برابر نرخ طبقه همان برنامه در تلویزیون و نرخ آگهی بین برنامه رادیویی معادل قبل میباشد.
و- نشان آگهی: متناسب با سقف طبقات قرارداد از محل قراردادهای گروه الف،ب،ج معادل 100 % نرخ طبقه همان برنامه درروزهای عادی و اعیاد و مناسبتهای خاص و یك روز قبل از آن و نیز شبكه یك و سه معادل 200 % میباشد.
ز– بعد: نرخ آگهی بعد معادل 80 % قبل همان برنامه محاسبه میشود. (مشروط بر آنكه قبل از برنامه بعدی نباشد.)
ک-آگهی اعلام هدایای قرعه كشی و برندگان هر دوره طبق جدول ذیل محاسبه خواهد شد.

کانون تبلیغاتی HBA


*تبصره 36 : صاحبان كالا و خدماتی كه هدایای قرعه كشی خود را از محصولات، كالا و خدمات خود تعیین كنند نرخ آگهی مربوطه مشمول این بند نخواهد بود. در هلدینگها هدایای قرعه كشی فقط مختص كالا و یا خدمات گروه مربوطه می باشد.
در صورتی كه هدایای قرعه كشی خودرو باشد به شرح جدول ذیل خواهد بود:

ساخت تیزر تبلیغاتی


در صورتی كه هدایای قرعه كشی هواپیما و یا سفرهای خارجی باشد با ضریب 3 محاسبه خواهد شد.

ماده 22 - موقعیت آگهی در بسته:


آژانس تبلیغاتی HBA


الف– دربرنامه های ورزشی درصد افزایش موقعیت آگهی با توجه به زمان پخش توسط اداره كل بازرگانی صدا و سیما تعیین میشود.
ب– در صورت تراكم آگهی در بستها از هر صاحب آگهی یك آگهی پذیرش میشود.
ج- از هر شناسه آگهی در صورت تكمیل بودن ظرفیت در بستهای آگهی صرفاً یك آگهی پذیرش میشود.

ماده 23 - زمان سفارش آگهی:

الف- ارسال سفارشات به صورت پذیرش بر خط و همزمان) آنلاین) تحت وب تا ساعت 18 دو روز قبل از پخش )بجز ایام تعطیل) توسط شركت همكار صورت می گیرد.
ب– بستهای آگهی جدیدی كه به واسطه مسابقات ورزشی و برنامه های ویژه كه جداگانه اعلام میشود از ضابطه فوق مستثنی میباشد.
ج- آگهی های رادیویی و شبكه های تلویزیونی دیجیتال خارج از بسته آگهی سفارش پذیرفته نمی شود.
*تبصره 37 : برای حمایت از كار و سرمایه ایرانی و به منظور ارتقاء سطح رضایتمندی مشتریان، حق فوریت در رادیو و تلویزیون ملغی گردید.
*تبصره 38 : آگهی های زمان دار مانند نمایشگاهها و فروش اوراق مشاركت و اوراق قرضه از اولویت پذیرش و پخش در یك بسته آگهی برخوردار میشوند.(در شرایط مساوی)

ماده 24 - حذف و جابجایی آگهی:

الف - حذف آگهی تا 4 روز كاری قبل از پخش مشمول جریمه نمیشود.
ب - حذف آگهی تا 3 روز كاری قبل از پخش مشمول 10 درصد جریمه میشود.
ج - حذف آگهی تا 2 روز كاری قبل از پخش مشمول 15 درصد جریمه میشود.
د - حذف آگهی تا یك روز كاری قبل از پخش امكان پذیر نمیباشد. در موارد خاص با تایید مدیر كل بازرگانی و با 30 درصد جریمه انجام میشود.
ه- جابجایی آگهی فقط تا 48 ساعت قبل از پخش امكان پذیر میباشد.(روزهای پنجشنبه تا ساعت 12 ظهر اقدام میشود)
*تبصره 39 : آگهی هایی كه جابجا میشود امكان حذف ندارد.
و- در صورتیكه تغییری در برنامه های شبكه های مختلف داده شود اگر سفارش در طبقه بالاتر پخش شود صورتحساب معادل طبقه سفارش اولیه صادر خواهد شد اگر در طبقات پایین تر پخش شود معادل طبقه پخش شده صورتحساب صادر خواهد شد و لازم به ذكر است در صورت تغیر ساعت پخش برنامه، آگهی با همان طبقه سفارش داده شده محاسبه میشود.
ز- در صورتیكه به جای پخش برنامه های )سریال، فیلم و طنز و ) تكرار برنامه مذكور پخش شود سفارشات بسته های قبل، بین و بعد با كاهش 40 % نرخ همان طبقه محاسبه میشود.

ماده 25 - قطع آگهی:

الف- قطع آگهی با صدور دستور كتبی مدیر كل بازرگانی صدا و سیما امكان پذیر می باشد. همچنین اعلام مكتوب به صاحب آگهی یا شركت همكار حسب مورد به جز بند ذیل ضروری است. با توجه به حساسیت ویژه رسانه ملی در داخل و خارج از كشور ،قطع آگهی در هر زمان از اختیارات مطلق اداره كل بازرگانی بوده و صاحب آگهی و شركت همكار با آگاهی از این موضوع حق هرگونه ادعا و اعتراض بعدی را در این خصوص از خود سلب و ساقط نموده اند.
ب-درصورتیكه صاحبان كالا و خدمات از انجام تعهدات خود در زمانهای مقررخودداری نمایند، اداره كل بازرگانی مختار است نسبت به عدم پخش آگهی های تبلیغاتی اقدام نماید و نسبت به وصول مطالبات خود با اجراء تعدیلات لازم از طریق مبادی ذی ربط اقدامات لازم را مبهذول نماید.
ج- در صورتیكه قطع آگهی ناشی از بدهی اشخاص باشد پس از وصول مطالبات معوقه پخش مجدد آگهی بلامانع است.
د–درصورتیكه صاحبان كالا و خدمات ممنوعیت پخش حقوقی و یا قانونی داشته باشند، اداره كل بازرگهانی نسبت به آن تصمیم گیری خواهد نمود.

ماده 26 – صورتحساب:

صورتحساب آگهی های پخش شده بصورت هفتگی تهیه و به صاحبان آگهی ارائه میگردد، درخصوص آن دسته از قراردادهایی كه به صورت سه جانبه منعقهد می شود، جهت اطلاع و پیگیری لازم به منظور وصول به موقع، در اختیار شركت همكار نیز قرار خواهد گرفت.

ماده 38 - انواع پرداخت:

پرداخت نقدی:
38-1-صاحبان آگهی که تمایل داشته باشند همزمان با شروع قرارداد به صورت نقدی و کامل مبلغ قرارداد را پرداخت نمایند می توانند از امتیاز اضافه پخش نقدی 300 درصد علاوه بر تخفیفات پایه استفاده کنند.
پرداخت غیر نقدی:
38-2-صاحبان آگهی که قرارداد غیر نقدی انعقاد نمایند تسهیلات متابق با جدولضوابط در ماده 14 محاسبه می گردد.

ماده 39 - تعدیل:

در صورت عدم پخش كامل تا پایان زمان قرارداد در هر نوع قرارداد رادیویی یا تلویزیونی در تمامی گروه ها مدت قرارداد افزایش نمی یابد و با كسر امتیاز اضافه پخش متناسب با بودجه هزینه شده از زمان پخش، درصد اضافه پخش بودجه ماهانه یا سالانه و افزایش بودجه و حضور مستمر و ظرفیت های تشویقی احتمالی به نسبت میزان پخش تعدیل و مفاصا حساب نهایی صادر میشود..

ماده 40 - فسخ قرارداد:

در صورت فسخ قرارداد، با اعلام كتبی صاحب آگهی و تایید اداره كل بازرگانی با توجه به مدت باقیمانده قرارداد، باكسر امتیازات قرارداد متناسب با مبلغ پخش، بر اساس جدول ضوابط طبق ماده 39 اقدام خواهد شد.

جهت مشاوره و کسب اطلاعات بیشتر در مورد پذیرش و پخش آگهی های بازرگانی و ساخت تیزر های تبلیغاتی با ما تماس بگیرید.

تعرفه ساخت تیزر تبلیغاتی | هزینه ساخت فیلم صنعتی | تبلیغات تلویزیونی چرا مؤثرند؟ | عکاسی تبلیغاتی| ساخت فیلم نمایشگاهی