تعرفه و مقررات پخش تبلیغات صدا و سیما

HBA آژانس تبلیغاتی

ضوابط و مقررات پذیرش و پخش آگهی های بازرگانی صدا و سیما - سال 97-رادیویی و تلویزیونی سراسری

- شبکه های برون مرزی وآی فیلم

-مشارکتی

تعاریف
ماده 1- آگهی تبلیغات بازرگانی:

معرفی كالا و خدمات با هدف تجاری كه موجب آگاهی،ایجاد علاقه و یا وفاداری در افكار مخاطبین از طریق طراحی ،آماده سازی ،تولید و پخش از طریق شبكه های رادیویی و تلویزیونی می شودكه نتایج آن موجب معرفی و یا ارتقاء نام و نشان تجاری (برند)،فروش و یا افزایش فروش كالا و خدمات صاحبان آگهی می گردد.

ماده 2-صاحب آگهی:

به اشخاص حقیقی ویا حقوقی(اعم از بخش دولتی یا خصوصی)گفته می شودكه به منظور معرفی كالا و محصول یا خدمات خود ضمن پذیرش اصول و ضوابط اداره كل بازرگانی اقدام به سفارش وپخش آگهی از شبكه های رادیو و تلویزیونی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران می نمایند.

2-1: گروه صاحبان آگهی:

گروه اول: اپراتورهای تلفن همراه
گروه دوم: بانكها و موسسات مالی و اعتباری و صندوق های قرض الحسنه
گروه سوم: به استثنای گروه یک و دو
به استثناء موضوع قرارداد ساماندهی و یکپارچه سازي در حوزه خدمات ارزش افزوده

هلدینگ گروه اقتصادي براي گروه سوم:

- آن دسته از اشخاص حقوقی و صاحبان کالا و خدماتی که سهام دارانِ مجموعه گروهها که مطابق قانون تجارت بیش از 50 درصد سهام و سرمایه (که در ثبت شرکتها به ثبت رسیده است) آنها متعلق به گروه اصلی (مرکزي) باشد. به این دسته از صاحبان کالا، جدول بودجه ماهانه به کل گروه تعلق میگیرد لیکن از آنجا که سایر ظرفیتهاي تولیدي هرگروه مانند بخش- هاي صنایع دستی و فرش دستبافت، کشاورزي، صنعت و خدمات براساس جدول هدفمندي و سایر بندها تعیین میگردد، مبناي تسهیم جدول بر مبناي سقف بودجه هرگروه خواهدبود.
- آن دسته از صاحبان کالا و خدماتی که هلدینگ نیستند ولی محصول یا خدمات متنوع دارند، میتوانندبراساس میزان بودجه ارائه شده براي هر یک از گروه محصولات ، از بقیه ظرفیتهاي تولیدي و سایر بندها استفاده کنند.
تبصره1:در صورتی که گروه مذکور در سالهاي بعد از مجموعه هلدینگ خارج شود، مبناي محاسبه بودجه ماهانه میزان اعتبار اولیه گروه در سال قبل بوده و ملاك افزایش بودجه، سقف گروه هلدینگ است.

ماده 4-تعریف قرارداد و شرایط آن:

قرارداد پخش آگهی تعهدی است كتبی كه طبق تعرفه های مصوب به صورت دو طرفه كه شامل اداره كل بازرگانی و صاحب آگهی و یا به صورت سه طرفه شامل اداره كل بازرگانی، صاحب آگهی و شركت تبلیغاتی تنظیم و پس ازامضاء و اخذ مدارك، معتبر و نافذ خواهد بود.
الف- صاحبان آگهی زمانی مجاز به انعقاد قرارداد می باشند كه ضوابط و مقررات پخش آگهی بازرگانی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی را پذیرفته باشند.
ب-تمام قراردادها طبق نمونه هایی كه از قبل توسط اداره كل امورحقوقی تهیه شده، منعقد و مبادله میشود.
ج- هر قرارداد بنام یك صاحب آگهی كه نام تجاری و نمایندگی رسمی یا مالكیت آن را طبق مدارك رسمی ارائه نماید، منعقد خواهد شد و از پذیرش قراردادهائی كه چند صاحب آگهی ائتلاف كرده باشند خودداری می شود.
د-درصورتیكه صاحبان كالا وخدمات از انجام تعهدات خود برابر تشخیص اداره كل بازرگانی در زمانهای مقررخودداری نمایند اداره كل مزبور از پخش آگهی های تبلیغاتی صاحب آگهی خودداری نمایند و نسبت به وصول مطالبات خود با اجراء تعدیلات لازم از طریق مبادی ذیربط اقدامات لازم را مبذول نماید.
ه- امضاء قرارداد می بایست ازطرف مقام تشخیص و صاحبان امضای مجاز و ذی سمت مقامات موضع بند1-2ضوابط حاضر باشد و برای اشخاص حقوقی عمومی و خصوصی حسب مورد ارائه تصویری از اساسنامه و آخرین روزنامه رسمی كه در آن صاحبان امضای مجاز را معرفی نموده باشد الزامی است.
و- در قراردادهای دوطرفه صاحب آگهی می تواند شركت همكاریا شركتهای همكار خود را متعاقباً قبل از پخش معرفی نماید.
تبصره2:تغییر شركت همكار در قراردادهای سه طرفه با ارائه تسویه حساب از شركت همكار قبلی، حداكثر ظرف مدت 15 روز از تاریخ اعلام به اداره كل بازرگانی انجام خواهد شد.قبولی پخش از شركت همكار جدید بلافاصله صورت می پذیرد درصورت اعتراض شركت همكار قبلی اداره كل بازرگانی جهت تعیین تكلیف كارمزد باقی مانده و اقدامات اجرایی بعنوان حكم و داور مرضی الطرفین به مسئله رسیدگی خواهد كرد و نظر اداره كل بازرگانی قطعی و لازم الاجراء است.
تبصره 3:درصورت اجراءتبصره 3تمامی تعهدات سازمان نسبت به صاحبان آگهی كماكان به قوت خودباقی می باشد.

ماده 5- انواع قرارداد ها:

5-1- قراردادهای تلویزیونی: در سال جاری به منظور حمایت هرچه بیشتر از صاحبان کالا و خدمات و استفاده حداکثری از ظرفیت ضرایب بودجه ماهانه/سالانه قراردادها در یک نوع متمرکز می‌شود لیکن در زمان انتخاب برنامه ها بر اساس سطح طبقات به درخواست صاحبان کالا و خدمات/ شرکتهای تبلیغاتی ضرایب مربوط به قرارداد نوع ب و ج تلویزیونی به ترتیب 100 و 200 درصد اضافه پخش به برنامه انتخابی اعطاء می‌گردد. این مهم علاوه بر کاهش تعداد قراردادها و همچنین کاهش تعداد اسناد پرداختی ظرفیت بسیار مناسبی را در اختیار صاحبان کالا و خدمات برای گروه های 2 و 3 فراهم می‌نماید.
تبصره 4: تعیین طبقات نوع «ب» و «ج» هر ماه توسط اداره کل بازرگانی اعلام خواهد شد.
5-2- قراردادهای رادیویی مطابق با جداول هر گروه منعقد می‌شود..
5-3- قرارداد مشارکتی: قراردادهایی كه به موجب آن صاحبان كالا و خدماتی كه دارای یكی از قراردادهای فوق الذكر باشند و قصد مشاركت حامی مالی برنامه های رادیویی و تلویزیونی را داشته باشند با تقاهم شبكه مورد نظر منعقد خواهد شد.
5-4- قرارداد فرهنگی:
1-عقد قرارداد پخش آگهی های فرهنگی با رعایت مجموعه ضوابط و مقررات پذیرش و پخش آگهی ها و در قالب جدول ذیل می باشد.

ساخت تیزر تبلیغاتی تلویزیونی

2-تشخیص فرهنگی بودن آگهی به عهده اداره کل بازرگانی خواهد بود.
3-میزان ریالی پخش در بسته اول صبحگاهی و بسته دوم عصر گاهی و بسته سوم شامگاهی توزیعی یکنواخت خواهد داشت.
4-نحوه پرداخت موسسات و سازمان های دولتی و وابسته به دولت و عام عمومی غیر دولتی فقط به صورت نقدی می باشد.
5-زمان و شبکه های تلویزیونی و رادیویی بر اساس ظرفیت های ارائه شده از سوس اداره کل بازرگانی تعین و سفارش توسط صاحبان کالا و خدمات و یا شرکت تبلیغات صورت می گیرد.
5-8-قرارداد محتوای ارزشی و دینی کتاب و فیلم سینمایی:
گروه اول: تولیدات محتوای ارزشی و دینی شامل: کتاب و فیلم های ارزشی مانند دفاع مقدس-انقلاب اسلامی-خانواده -کودک و .. می باشد.
گروه دوم: سایر تولیدات محتوایی فیلم و کتاب را مشمول می شود.
1-عقد قرارداد های ارزشی و دینی دو گروه با رعایت مجموعه ضوابط و مقررات پذیرش و پخش آگهی هادر قالب جدول ذیل می باشد.
ساخت آگهی تلویزیونی

2-کارمزد به این گونه قراردادها تعلق نمی گیرد.
3-نحوه پرداخت موسسات و سازمان های دولتی و وابسته به دولت و عام عمومی غیر دولتی فقط به صورت نقدی می باشد.
4-زمان و شبکه های تلویزیونی و رادیویی بر اساس ظرفیت های ارائه شده از سوی اداره کل بازرگانی تعیین و سفارش توسط صاحبان کالا و خدمات و یا شرکت تبلیغات صورت می گیرد.

ماده 6-انواع امتیاز های تشویقی انواع قراردادها

الف– اضافه پخش تسریع:
عقد قراردادهای جدید پخش برای سال 1397 از تاریخ 1396/10/11 آغاز می‌شود و به منظور تشویق صاحبان کالا و خدمات به برنامه‌ریزی دقیق در تنظیم و انعقاد قرارداد به تفکیک گروه‌های صاحبان کالا و خدمات امتیاز پخش تسریع تعلق خواهد گرفت. ملاك حفظ اضافه پخش تسریع فقط اخذ قرارداد نیست بلکه می‌بایست اسناد مالی آن نیز در تاریخ مقرر طبق جدول گروه‌ها تسلیم امور مالی بازرگانی صدا و سیما شود.
اضافه پخش تسریع در گروه اول و دوم و سوم قراردادهایی است که در تاریخهای زیر منعقد می شود:

ساخت تیزر تبلیغاتی


ب- امتیاز حضور اولین بار:
براي حمایت از کارآفرینی، به صاحبان کالاها و خدماتی که براي اولین بار پس از ارائه ثبت آرم تجاري، اقدام به انعقاد قرارداد پخش آگهی نمایند، متناسب با مدت زمان عدم حضور، به هر تعداد قرارداد منعقده در طول سال 1397 اضافه پخش تشویقی تعلق میگیرد.

تولید تیزر تبلیغاتی


*تبصره5: نام و نشان تجاری (برند) ضمن افزایش کیفیت، کمیت باعث رونق اقتصادی و کاهش امر واسطه‌گری و تعادل قیمت در بازار به خصوص در نوسانات اقتصادی خواهد شد، لذا رسانه ملی در پخش تبلیغات به منظور ارتقاء شاخص‌های فوق‌الذکر نسبت به تقویت آن دسته از صاحبان کالا و خدماتی که علاوه بر محصولات قبلی خود اقدام به تولید طبقه محصولات و خدمات جدید نمایند به هر یک از شناسه آگهی‌ها بر اساس جدول شماره( 4) درصد اضافه پخش تشویقی تعلق می‌گیرد.
*تبصره6: شاخص تشخیص حضور اولین بار، نام و نشان تجاری (برند) کالا یا خدمات می‌باشد و هرگونه تغییری در نام صاحب آگهی و یا شرکت و یا معاونت‌ها و قسمت‌ها و نمایندگی یا استان‌ها مشمول اعطای این امتیاز نخواهد بود و به هر صاحب آگهی یک امتیاز حضور اولین بار اعطاء می‌شود.
*تبصره7: به صاحبان کالا و خدماتی که اولین حضور خود در طی سه ماهه آخر سال 1395 در رسانه ملی را تجربه می‌نمایند به انتخاب صاحب کالا و خدمات اضافه پخش تشویقی به حضور اولین بار و یا افزایش بودجه تعلق می‌گیرد.

ماده 7- اضافه پخش تشویقی مالیات بر ارزش افزوده:

به منظور اجرای قانون پرداخت مالیات بر ارزش افزوده 10 % اضافه پخش تشویقی به تمامی صاحبان كالا و خدمات اعطا می شود.

ماده 8- تسهیلات بخش های تولیدی خدماتی کشور در راستای اجرای هدفمند و هوشمندانه سیاست های اصل 44 و نیز اقتصاد مقاومتی:

8-1- به منظور حمایت حداكثری از تولید كنندگان داخلی و نیز ارا ئه دهندگان خدمات و كمك به توسعه اقتصادی كشور اضافه پخش تشویقی علاوه بر سایر امتیازات به شرح زیر اعطاء می شود.

ساخت تیزر تبلیغاتی


ماده 9- تسهیلات حمایت از تولیدکنندگان و صاحبان خدمات برتر:

به جهت حمایت از آن دسته از صاحبان کالا و خدمات در راستای اصلاح الگوی مصرف، با هدف کاهش مصرف انرژی در جامعه اقدام می‌نمایند و نیز ترغیب تولیدکنندگان داخلی به شرح ذیل به گروه‌های دو و سه پس از ارائه مدارك مثبته مربوطه اضافه پخش اعطاء می‌شود .

ساخت پیام بازرگانیماده 10-امتیاز حضور مستمر در رسانه ملی:

برای حمایت از صاحبان کالا و خدمات گروه 2 و 3 که سابقه تبلیغات در هر یک از رسانه‌های رادیو یا تلویزیون داشته‌اند اضافه پخش طبق جدول زیر علاوه بر سایر امتیازات اعطاء خواهد شد. اگر مشمول تسهیلات تشویقی افزایش بودجه شده باشد 100درصد جدول و اگر بودجه سال 1396 را حفظ کرده باشند 50 درصد و اگر کاهش بودجه داشته باشند 20% جدول ذیل تعلق می‌گیرد .

ساخت تیزر تلویزیونی


*تبصره8: به ازاء هر سال حضور مستمر بیش از 5 سال 20 درصد اضافه پخش به ازاء هر سال به جدول فوق اضافه می‌شود.
*تبصره9: ملاك تعیین افزایش بودجه سال 96 میزان پخش و تعدیل در هر رسانه می‌باشد.

ماده 11- اضافه پخش بودجه سالانه،ماهانه و افزایش بودجه سالانه به تفکیک گروههای صاحبان کالا و خدمات:
الف- گروه اول:


قیمت پخش تبلیغات تلویزیونساخت تیزر تبلیغاتی
*تبصره10: در گروه یک برای بودجه‌های سالانه بالاتر از سقف جدول در تلویزیون به ازای هر 50 میلیارد ریال 10% و در رادیو به ازای هر 10 میلیارد ریال 20% اضافه پخش داده خواهد شد..

ب- گروه دوم:


ساخت آگهی بازرگانیپخش تیزرهای تلویزیونیجدول تشویقی گروه دوم براي عقد قراردادهاي تلویزیونی:

صاحبان آگهی این گروه مشروط به استفاده از جدول افزایش بودجه نسبت به سال قبل طبق جدول ذیل می توانند تا پایان بهمن ماه 1397 از تسهیلات تشویقی رایگان استفاده نمایند. .
پخش تیزرهای تلویزیونیتبصره 11: صاحبان کالا و خدمات گروه دوم که بیش از 100 درصد رشد داشته باشند مشروط به اینکه مبلغ قرارداد آنها در تلویزیون کمتر از 150 میلیارد ریال نباشد، مشمول استفاده از جدول فوق الذکر خواهند بود؛ در غیراینصورت چنانچه رشد بودجه طبق جدول شماره 13 باشد، مشمول 20 درصد جدول فوق الذکر خواهند شد.
تبصره 12: صاحبان آگهی گروه دوم که مشمول تسهیلات تشویقی جدول شماره 14 شدهاند باید 60 درصد جدول فوق الذکر را در تلویزیون و 40 درصد آن را در رادیو آگهی رایگان پخش نمایند.
تبصره 13: اضافه پخش تشویقی هر نوع قرارداد فقط در چارچوب همان قرارداد قابل پخش است.
تبصره 14: چنانچه پخش اصلی با یک شرکت تبلیغاتی باشد، پخش تشویقی اعطایی نیز باید با همان شرکت تبلیغاتی انجام شود (در صورت اعلام عدم طلب کارمزد توسط شرکت تبلیغاتی، تسهیم رایگان بلامانع است)
تبصره 15: این طرح مشمول قراردادهاي کاهش بودجه نبوده و ظرفیت تشویقی پس از اتمام قرارداد تعلق خواهد گرفت .
پخش تیزرهای تلویزیونیتبصره 16: در صورتی که صاحبان آگهی گروه دوم بخواهند تسهیلات تشویقی رایگان را در دي و بهمن ماه سال 1397 پخش نمایند، طبق جدول ذیل محاسبه می شود.
پخش تیزرهای تلویزیونیپخش تیزرهای تلویزیونیتبصره 17: براي گروه دوم و افزون بر سقف جدول سالانه ،در تلویزیون به ازاي هر 10 میلیارد ریال 10 درصد و در رادیو به ازاي هر 5 میلیارد ریال، 20 درصد اضافه پخش تشویقی اعطاء میشود.
تبصره 18: در کلیه گروهها ملاك افزایش بودجه، مقایسه بین مبلغ قرارداد و پخش خواهد بود و در صورتی که پخش کمتر از میزان قرارداد باشد، ملاك محاسبه، میزان پخش پس از اجراي تعدیلات لازم خواهد بود.

جدول تشویقی گروه دوم براي عقد قراردادهاي رادیویی:

صاحبان آگهی این گروه مشروط به استفاده از جدول افزایش بودجه نسبت به سال قبل، میتوانند تا پایان بهمن ماه سال 1397 طبق جدول ذیل از تسهیلات تشویقی رایگان استفاده نمایند. .

آژانس تبلیغاتیتبصره 19: اضافه پخش تشویقی هر نوع قرارداد فقط در چارچوب همان قرارداد قابل پخش خواهد بود.
تبصره 20:چنانچه پخش اصلی با یک شرکت تبلیغاتی باشد، پخش تشویقی اعطایی نیز باید با همان شرکت تبلیغاتی انجام شود (در صورت اعلام عدم طلب کارمزد توسط شرکت تبلیغاتی، تسهیم رایگان بلامانع است)
تبصره 21:این طرح مشمول قراردادهاي کاهش بودجه نمی شود و ظرفیت تشویقی پس از اتمام قرارداد تعلق خواهد گرفت .

پخش تبلیغات تلویزیونیتبصره 19: در صورتی که صاحبان آگهی گروه دوم بخواهند تسهیلات تشویقی رایگان را در دي و بهمن ماه سال 1397 پخش نمایند، طبق جدول ذیل محاسبه می شود.
تسهیلات تشویقی از رادیو به تلویزیون قابل انتقال نیست.

ساخت تیزرج- گروه سوم:

در راستای ادامه حمایت خاص و ویژه از بخشهای تولیدی و خدماتی گروه سوم جداول زیر ارائه شده است.

آژانس تبلیغاتیتبصره 23: استفاده از ضریب افزایش بودجه در سال 1397 منوط به عقد و پخش قرارداد حداقل 300 میلیون ریالی در سال 1396 است.
تبصره 24: براي عملیاتی کردن افزایش بودجه سال 1397 ، قراردادهاي صاحبان کالا و خدمات در سال 96 یا باید کامل پخش شده باشد یا تمام مبلغ آن وصول شده باشد.

آژانس تبلیغاتیتبصره 25:در گروه سوم براي بودجههاي بالاتر از سقف جدول ماهانه، در تلویزیون به ازاي هر 15 میلیارد ریال 40 درصد و در رادیو به ازاي هر سه میلیارد ریال 50 درصد اضافه پخش تشویقی اعطاء میشود.
تبصره 26: در کلیه گروهها ملاك افزایش بودجه، مقایسه بین مبلغ قرارداد و پخش خواهد بود و در صورتی که پخش کمتر از میزان قرارداد باشد، ملاك محاسبه، میزان پخش پس از اجراي تعدیلات لازم خواهد بود.

ماده 12 -تسهیلات تشویقی حمایت از اشتغال داخلی:

اداره کل بازرگانی در ادامه اجراي طرح تشویقی رایگان (حمایت از اشتغال کارگر ایرانی) براي حمایت از واحدهاي تولیدي و خدماتی در گروه سوم به شرح ذیل اقدام نموده است.

الف)

1 به کلیه صاحبان کالا و خدمات اعم از هلدینگ و سایرین که در سال 1396 از طرح اشتغال کارگر ایرانی استفاده ننمودهاند، براساس تعداد نیروي انسانی شاغل در واحد ذیربط و طبق جدول شماره 26 آگهی تشویقی رایگان تاپایان بهمن ماه 1397 تعلق می گیرد.

تبلیغات تلویزیون2- نحوه تقسیم بندي تسهیلات تشویقی براساس 50 درصد در تلویزیون و 50 درصد در رادیو است.
3-درخصوص آگهی هاي کمتر از 15 ثانیه، ملاك محاسبه 15 ثانیه است.
4-براي استفاده از طرح تشویقی رایگان علاوه بر سایر مدارك و مستندات فعالیت اقتصادي، ارائه تأییدیه اشتغال بکار موضوع جدول شماره ( 26 ) از سازمان تامین اجتماعی در پایان سال 1396 و یا در طول سال 1397 براي نیروي کار شاغل در هر واحد تولیدي یا خدماتی ضروري است.

آگهی تلویزیونیتبصره 27:در صورتی که صاحبان آگهی گروه سوم بخواهند تسهیلات تشویقی رایگان را در دي و بهمن ماه سال 1397 پخش نمایند طبق جدول ذیل محاسبه می شود.

تیزرتبصره 28:در صورتی که صاحبان آگهی گروه سوم بخواهند تسهیلات تشویقی رایگان را در دي و بهمن ماه سال 1397 پخش نمایند طبق جدول ذیل محاسبه می شود.

فیلم صنعتیب)

به قرارداد صاحبان کالا و خدماتی که در سال 1396 از طرح اشتغال کارگر ایرانی استفاده نموده اند در سال 1397 با ادارهکل بازرگانی قرارداد پخش آگهی تلویزیونی (ریالی) اولین حضور و یا افزایش بودجه نسبت به سال 1396 منعقد و پخش نمایند، براساس تعداد نیروي انسانی شاغل در واحد ذیربط، طبق جدول شماره 31 آگهی تشویقی رایگان تا پایان بهمن ماه 1397 تعلق می گیرد.

گزارش آگهی1- نحوه تقسیم بندي تسهیلات تشویقی براساس 60 درصد در تلویزیون و 40 درصد در رادیو است.
2-در خصوص آگهی هاي کمتر از 15 ثانیه ملاك محاسبه 15 ثانیه است.
3-استفاده از طرح تشویقی رایگان مستلزم ارائه تاییدیه اشتغال بکار موضوع جدول شماره( 31 ) از سازمان تامین اجتماعی در پایان سال 1396 و یا طول سال 1397 مبنی بر تایید نیروي کار شاغل، در هر واحد تولیدي یا خدماتی است.
4- خودرو سازان و بیمههاي دولتی مشروط به عقد قرارداد حداقل 200 میلیارد ریالی، پس از اتمام پخش قرارداد، شامل استفاده از این تسهیلات خواهند بود.
5- وزارتخانهها و سازمانها و دستگاههاي دولتی و عام عمومی غیر دولتی مشروط به عقد قرارداد حداقل 300 میلیارد ریالی، پس از اتمام پخش قرارداد شامل استفاده از این تسهیلات خواهند بود .
6-تسهیلات تشویقی از رادیو به تلویزیون قابل انتقال نیست.
7-این تسهیلات فقط مشمول کالاهاي تولید ایران است.
تبصره 29:صاحبان کالا و خدمات گروه سوم که مشمول افزایش از 400 درصد به بالا هستند، مشروط به اینکه حداقل بودجه سالانه قرارداد آنها مشمول ردیف 10 جدول شماره 31 باشد، از تسهیلات تشویقی زمانی این ردیف ( 10 هزار ثانیه) برخوردار خواهند شد.

تیزر های تبلیغاتیتبصره 30:در صورتی که صاحبان آگهی گروه سوم بخواهند تسهیلات تشویقی رایگان را در دي و بهمن ماه سال 1397 پخش نمایند طبق جدول ذیل محاسبه می شود.

نمونه تیزرتبصره 31:در صورتی که صاحبان آگهی گروه سوم بخواهند تسهیلات تشویقی رایگان را در دي و بهمن ماه سال 1397 پخش نمایند طبق جدول ذیل محاسبه می شود.

کانون تبلیغاتی اچ بی ایماده 13 – تسهیلات تشویقی براي برند ملی :

صاحبان کالا و خدماتی که در سال 1397 از سوي سازمان توسعه تجارت، به عنوان تشویقی رایگان 600 ثانیهاي تا پایان بهمن ماه 1397 برخودار خواهند شد.
1-نحوه تقسیم بندي تسهیلات تشویقی براساس 60 درصد در تلویزیون و 40 درصد در رادیو است.
2-درخصوص آگهی هاي کمتر از 15 ثانیه، ملاك محاسبه 15 ثانیه است.

نمونه تیزرتبصره 32:در صورتی که صاحبان آگهی این گروه بخواهند تسهیلات تشویقی رایگان را در دي و بهمن ماه سال 1397 پخش نمایند طبق جدول ذیل محاسبه می شود.

ساخت تیزر های تبلیغاتی تلویزیونیتبصره 33:در صورتی که صاحبان آگهی این گروه بخواهند تسهیلات تشویقی رایگان را در دي و بهمن ماه سال 1397 پخش نمایند طبق جدول ذیل محاسبه می شود.

ساخت تیزر های تبلیغاتی تلویزیونیماده 14 - تسهیلات تشویقی طی سال:

1-آن دسته از صاحبان کالا و خدمات که کلیه قراردادهاي منعقده خود را تا پایان مرداد ماه 1397 به اتمام برسانند مشروط بر آنکه قرارداد آنها نقدي باشد، مشمول افزایش بودجه باشند، یا اولین حضور خود را در صدا وسیما تجربه نمایند و تمامی تعهدات مالی خود را قبل از اتمام قرارداد پرداخت نموده باشند، با حفظ اضافه پخشهاي هر قرارداد تا 1397/11/30 ، در صورت نقدي بودن مشمول استفاده از ظرفیت تشویقی 150 درصدي و در صورت غیر نقدي بودن مشمول استفاده از ظرفیت تشویقی 80 درصدي خواهند بود. در صورت اتمام بودجه، استفاده از ظرفیت تشویقی در طول دوره بلامانع است .
2- آن دسته از صاحبان کالا و خدمات که کلیه قراردادهاي منعقده خود را تا پایان مهر ماه 1397 به اتمام برسانند مشروط بر آنکه قرارداد آنها نقدي باشد، مشمول افزایش بودجه باشند، یا اولین حضور خود را در صدا وسیما تجربه نمایند و تمامی تعهدات مالی خود را قبل از اتمام قرارداد پرداخت نموده باشند، با حفظ اضافه پخشهاي هر قرارداد تا 1397/11/30 ، در صورت نقدي بودن مشمول استفاده از ظرفیت تشویقی 90 درصدي و در صورت غیر نقدي بودن مشمول استفاده از ظرفیت تشویقی 40 درصدي خواهند بود. در صورت اتمام بودجه، استفاده از ظرفیت تشویقی در طول دوره بلامانع است .
تبصره 34:صاحبان کالا و خدماتی که تولیدات آنها در ایران تحت لیسانس انجام میشود اگر در حوزههاي لوازم آرایشی، بهداشتی و سلولزي تولید میکنند، مشروط بر آنکه بودجه سالانه آنها کمتر از 300 میلیارد ریال نباشد، بایداز رشد بودجه سالانه حداقل 45 درصدي برخوردار باشند و در صنف لوازم خانگی این رشد باید حداقل 35 درصد باشد.
تبصره 35:اضافه پخش تشویقی هر نوع قرارداد فقط در چارچوب همان قرارداد قابل پخش خواهد بود .
تبصره 36:چنانچه پخش اصلی با یک شرکت تبلیغاتی باشد، پخش تشویقی اعطایی هم باید با همان شرکت تبلیغاتی انجام شود (در صورت اعلام عدم طلب کارمزد توسط شرکت تبلیغاتی، تسهیم رایگان بلامانع است).
تبصره 37:این طرح مشمول قراردادهاي کاهش بودجه، فرهنگی آموزشی، کتاب و فیلم سینمایی نمی شود .

ماده 15 - انواع پرداخت قرارداد ها:
الف - نقدی:


تعرفه ساخت تیزرتعرفه پخش تیزر تلویزیونی


تبصره 38 :صاحبان آگهی همه گروه ها که شروع قرارداد آنها فروردین ماه 1397 است حداکثر تا مورخ 1396/12/24 وجه قرارداد نقدی خود را می بایست به صورت کامل پرداخت نمایند، ملاك امکان پخش، تایید پرداخت وجوه از سوی امور مالی بازرگانی صدا و سیما می‌باشد.
*تبصره39 : صاحبان آگهی که تمایل به پرداخت وجه به صورت ضمانتنامه بانکی دارند، می‌توانند به تاریخ نیمه زمان قرارداد، ضمانتنامه بانکی ارائه نمایند.
*تبصره 40 : صاحبان آگهی گروههاي یک و دو میتوانند در هریک از رسانهها یک قرارداد نقدي در طول سال 1397 منعقد نمایند.
*تبصره 41 : صاحبان آگهی گروه سه میتوانند قراردادهاي نقدي را به صورت یکماهه، دو ماهه، سه ماهه، شش ماهه و سالانه 1397 باشد پس از اصلاح مدارك مثبته مالی می- /1/ منعقد نمایند (قراردادهایی که شروع پخش آنها از تاریخ 1 توانند پخش آگهی خود را از زمان عقد قرارداد در سال 1396 شروع نمایند).
*تبصره42 :آبه آن دسته از صاحبان کالا و خدماتی که در سال 1397 مشمول امتیازات تشویقی افزایش بودجه باشند در صورتیکه در طول دوره بیش از یک قرارداد منعقد نمایند، به آخرین قرارداد آنها امتیازات اضافه پخش بودجه و حضور مستمر تعلق میگیرد .

ب) صورتحسابی:

در صورتی که صاحبان کالا و خدمات به دلایل دولتی بودن امکان ارائه چک براساس زمان و موعد پخش را به تاریخ آن ندارند با درخواست بالاترین مقام تشخیص و یا معاون اداری و مالی دستگاه مربوطه یا ذیحساب صاحبان کالا و خدمات صورتحساب صادر می گردد و طرف قرارداد موظف است حداکثر به مدت 7 روز پس از صدور صورتحساب مبلغ صورتحساب صادره را به حساب ذکر شده در قرارداد پرداخت نمایند.
*تبصره 43 :صاحبان کالا و خدمات گروه سه در صورت ارائه ضمانتنامه بانکی، با تشخیص اداره کل بازرگانی صدا و سیما امکان پرداخت قراردادها (به صورت صورتحسابی)، ظرف مدت 10 روز پس از صدور مبلغ صورتحساب صادره به حساب مندرج در قرارداد را دارند.

ج) غیرنقدی:

مبلغ قرارداد گروه 3 به صورت ماهانه تقسیط و توسط صاحبان آگهی، به حساب ذکر شده در قرارداد واریز خواهد شد. اولین قسط همزمان با شروع قرارداد اخذ و آخرین قسط تا چهار ماه پس از پایان قرارداد دریافت و تسویه می شود .
*تبصره 44 : درصد مالیات بر ارزش افزوده هر قرارداد طبق مصوبه مجلس شوراي اسلامی براي سال 1397 جداگانه دریافت خواهد شد (مبلغ این مالیات جدا از مبلغ قرارداد دریافت شده و در جدول محاسبات بودجه قرار ندارد).

ماده 16 – تسهیلات تشویقی ماه مبارك رمضان:

صاحبان کالا و خدماتی که 15 روز قبل از شروع ماه مبارك رمضان تا 15 روز بعد از پایان این ماه جشنواره فروش فوق العاده کالا و خدمات داشته باشند (پس از تایید مراجع ذیصلاح) و میزان تخفیف اعلام عمومی شده آنها بین 15 تا 50 درصد باشد، با 1397 ، از تسهیلات تشویقی 40 درصدي برخوردار خواهند بود. در صورت /11/ حفظ اضافه پخشهاي هر قرارداد در هر رسانه تا 30 اتمام بودجه استفاده از ظرفیت تشویقی در طول دوره بلامانع است.

ماده 17 - جدول نرخ پایه آگهی در شبکه های رادیویی و تلویزیونی:

جدول ذیل به عنوان تعرفه پایه آگهی برای همه شبكهای رادیویی و تلویزیونی لازم الاجرا می باشد.

ساخت و پخش تبلیغات تلویزیونی


ماده 18 - افزایش طبقه هر برنامه:

چنانچه بر اساس عرضه و تقاضا میانگین تقاضای یک بسته آگهی در نیمه اول هر ماه بیش از 60، 75 و یا 90 درصد از حجم آن بسته آگهی باشد به ترتیب 1، 2 و 3 طبقه افزایش خواهد یافت و همچنین چنانچه به ترتیب 30 و 20 و 10 درصد حجم را اشغال نماید به ترتیب 1، 2 و 3 طبقه کاهش داده خواهد شد.)منوط به تصمیم اداره كل بازرگانی)
*تبصره 45 : در موارد خاص بنا به تشخیص و تصویب مدیر كل بازرگانی صدا و سیما، طبقه لازم تعیین و ابلاغ میشود.

ماده 19 - جدول ضرایب ماههای سال:

با توجه به اینكه برنامه های صدا و سیما در ماه هایی از سال ،دارای مخاطب بیشتری هستند؛ لذا ضرایب ماهانه به شرح جدول ذیل در نظر گرفته شده است. تا نسبت به جدول پایه اعمال شود. این ضرایب شامل كلیه پخش ها اعم از داخلی، خارجی، تحت لیسانس، تولید مشترك و... می شود.

ساخت تیزر تبلیغاتی تلویزیونی


ماده 20 - ضریب محاسبه آگهی خارجی، مشترک، تحت لیسانس در رادیو و تلویزیون:ساخت تیزر تبلیغاتی تلویزیونی


*تبصره46:در صورتی که در یک آگهی دو یا چند کالا معرفی شودضریب پایه، کالای با تعرفه بالاتر خواهد بود (با تشخیص اداره کل بازرگانی صدا و سیما) و به ازای هر کالا 50 درصد به ضریب کالای پایه اضافه می شود .

ماده 21 - انواع آگهی:

الف - مستقیم (تیزر): آگهی كوتاه تبلیغاتی كه ویژگی های جذاب كالا و خدماتی را به نمایش می گذارد در تلویزیون 10 ثانیه و در رادیو نیز 10 ثانیه تعیین میشود و كمتر از آن نیز در تلویزیون همان 10 ثانیه و رادیو 10 ثانیه محاسبه میگردد )به استثناء نشان آگهی).
ب – گزارش آگهی(رپرتاژ): به آگهی هایی كه ساختاری مستند داشته و گزارشی از مراحل ساخت و یا تولید و یا ارا ئه یك خدمت را به تصویر می كشند و در آن نقش آفرینی وجود ندارد گزارش آگهی اطلاق می شود. حداقل زمان گزارش آگهی 120 ثانیه می باشد. تشخیص ساختار گزارش آگهی با اداره كل بازرگانی سازمان صدا و سیما است.
*تبصره 47 : گزارش آگهی، در یك بسته آگهی منوط به وجود ظرفیت پخش با در نظر گرفتن اولویت برای پخش سایر آگهی ها می باشد.
ج- حک آرم: 15 ثانیه می باشد و اندازه کادر می بایست 1/5 برابر اندازه آرم شبکه بوده و فاصله بین دو پخش برای حک آرم حداقل 5 دقیقه می باشد.
د- دعوت به تماشا: متناسب با زمان هر برنامه حداكثر سه نوبت و برای هر نوبت حداقل 15 ثانیه می باشدكه میتواند دریكی از موقعیتهای قبل، ادامه و انتهای برنامه و یا هر سه موقعیت پخش شود.
ه - زیرنویس:حداقل 15 ثانیه و حداكثر 20 ثانیه وكمتر از آن نیز 15 ثانیه محاسبه میگردد.
و - نشان آگهی: نمایش نام و نشان تجاری و شعار صاحبان آگهی، بدون گفتار، همراه آرم و نشان بازرگانی توام با موسیقی مصوب شده در 6 ثانیه ابتدا یا انتهای هربسته آگهی به تشخیص اداره كل بازرگانی سازمان صدا و سیما ،به صورت روزانه از هر یك از شبكه های سیما پخش می شود.
*تبصره 48 : ارسال سفارش به منزله پخش در ابتدا یا انتهای كلیه بسته آگهی های شبكه تعیین شده می باشد.
ز- آگهی فروش مستقیم کالا :

آژانس تبلیغاتی HBA


1- قیمت آگهی ها بر اساس نرخ تیزر محاسبه خواهد شد.
2- اعتبار هر شناسه تنها برای 30 روز می باشد.
3- هر شناسه فقط در یك دوره مجوز پخش داشته و در صورت تمایل صاحب آگهی به پخش با زمان كمتر مجاز به اصلاح همان شناسه نبوده و میبایست اقدام به تهیه تیزر كوتاه جدید نماید.
4- صاحب آگهی مجاز به استفاده از صدا پیشگان و هنرپیشگان تكراری در شناسه های ماهانه خود نمیباشد.

ماده 22 - نرخ انواع آگهی:

الف- گزارش آگهی: معادل 70 % نرخ طبقه همان برنامه.
ب- حك آرم: معادل 25 % نرخ طبقه همان برنامه
ج- دعوت به تماشا: نرخ دعوت به تماشا قبل معادل 2 برابر و بین معادل 2برابر قبل و بعد معادل 80 % نرخ طبقه همان برنامه محاسبه می شود.
*تبصره 49 :برنامه های ورزشی مشمول این بند نمی باشند. در زمان اعلام طبقه هربرنامه ورزشی اعلام خواهد شد.
د- زیرنویس: نرخ زیرنویس معادل(قبل) نرخ طبقه همان برنامه.
ه- بین برنامه: معادل دو برابر نرخ طبقه همان برنامه در تلویزیون و نرخ آگهی بین برنامه رادیویی معادل قبل میباشد.
و- نشان آگهی:متناسب با سقف طبقات قرارداد از محل قراردادهاي تلویزیونی، براي شبکههاي اول و سوم و نسیم و تمام 1 برابر است. براي شبکههاي دوم، آيفیلم و خبر 75 درصد / شبکه ها در اعیاد و مناسبتهاي خاص و یک روز قبل از آن، 5 نرخ همان برنامه است. در شبکه هاي پویا، نمایش و پنج 40 درصد نرخ همان برنامه محاسبه میشود. در شبکههاي مستند، آموزش، ورزش، چهارم، شما، تماشا و جامجم 20 درصد نرخ همان برنامه محاسبه می شود. نرخ آرم آگهی مربوط به رخدادهاي ورزشی متعاقباً اعلام خواهد شد.
ز– بعد: نرخ آگهی بعد معادل 80 % قبل همان برنامه محاسبه میشود. (مشروط بر آنكه قبل از برنامه بعدی نباشد.)
ک-آگهی اعلام هدایای قرعه كشی و برندگان هر دوره طبق جدول ذیل محاسبه خواهد شد.

کانون تبلیغاتی HBA


*تبصره 50 : صاحبان كالا و خدماتی كه هدایای قرعه كشی خود را از محصولات، كالا و خدمات خود تعیین كنند نرخ آگهی مربوطه مشمول این بند نخواهد بود. در هلدینگها هدایای قرعه كشی فقط مختص كالا و یا خدمات گروه مربوطه می باشد.
در صورتی كه هدایای قرعه كشی خودرو باشد به شرح جدول ذیل خواهد بود:

ساخت تیزر تبلیغاتی


در صورتی كه هدایای قرعه كشی هواپیما و یا سفرهای خارجی باشد با ضریب 2/5 محاسبه خواهد شد.
*تبصره 51 :صاحبان کالا و خدماتی که متقاضی قرعه کشی می‌باشند ملزم به دریافت، تکمیل و قبول شرایط و ضوابط قرعه‌کشی اداره‌کل بازرگانی می باشند.

ماده 23 - ارتقاء سطح مهندسی پیام در آگهی‌های بازرگانی:

به منظور ارتقاء کیفی و مهندسی پیام در حوزه های فرهنگی و آموزش در آگهی های تبلیغاتی:
1- آگهی‌هایی که دارای ساختاری داستانی باشند مشروط بر اینکه حداکثر با زمان 60 ثانیه در طبقات ب و ج پذیرش شوند 40 ثانیه محاسبه خواهد شد در طبقات الف همان 60 ثانیه محسوب می شود.
2- صاحبان کالا و خدماتی که در آگهی های تبلیغاتی خود احترام به والدین ، تحکیم بنیاد خانواده و یا ارتقای سطح سلامت جامعه می پردازند. مشروط بر آنکه آگهی‌های آنان کمتر از 30 ثانیه نباشد و در طبقات ب و ج پذیرش شوند، آگهی‌های آنها 5 ثانیه کمتر محاسبه خواهد شد در غیر اینصورت مشروط به رعایت 60 ثانیه 20 ثانیه آگهی رایگان به شناسه آگهی تعلق می گیرد.
3- محیط زیست: صاحبان کالا و خدماتی که در آگهی‌های تبلیغاتی خود توجه به محیط زیست را تبلیغ نمایند، مشروط به پذیرش در طبقات ب و ج با رعایت 60 ثانیه ،20 ثانیه رایگان به شناسه آگهی تعلق می‌گیرد.
4- بیمه ها: در صورتیکه هر یک از شناسه آگهی بیمه های اختیاری مانند عمر و... را تبلیغ نمایند، مشروط بر رعایت 60 ثانیه، شناسه آگهی مربوطه 20 ثانیه کمتر محاسبه خواهد شد.
5- صاحبان کالا و خدماتی که در آگهی‌های تبلیغاتی خود چراغ سلامت مصوب سازمان غذا و دارو را تبلیغ نمایند، مشروط بر آنکه کد شناسه آگهی آنها کمتر از 40 ثانیه نباشد ،5 ثانیه آگهی رایگان به شناسه آگهی مربوطه تعلق می گیرد.
*تبصره 52 :هر یک از صاحبان کالا و خدمات در هر یک از کد شناسه‌های آگهی فقط از یک بند ماده فوق می توانند استفاده نمایند.

ماده 24 - موقعیت آگهی در بسته:


آژانس تبلیغاتی HBA


الف– دربرنامه های ورزشی درصد افزایش موقعیت آگهی با توجه به زمان پخش توسط اداره كل بازرگانی صدا و سیما تعیین میشود.
ب– در صورت تراكم آگهی در بستها از هر صاحب آگهی یك آگهی پذیرش میشود.
ج- از هر شناسه آگهی در صورت تكمیل بودن ظرفیت در بستهای آگهی صرفاً یك آگهی پذیرش میشود.

ماده 25 - زمان سفارش آگهی:

الف- ارسال سفارشات به صورت پذیرش بر خط و همزمان) آنلاین) تحت وب تا ساعت 18 دو روز قبل از پخش )بجز ایام تعطیل) توسط شركت همكار صورت می گیرد.
ب– بستهای آگهی جدیدی كه به واسطه مسابقات ورزشی و برنامه های ویژه كه جداگانه اعلام میشود از ضابطه فوق مستثنی میباشد.
ج- آگهی های رادیویی و شبكه های تلویزیونی دیجیتال خارج از بسته آگهی سفارش پذیرفته نمی شود.
*تبصره 53 : آگهی های زمان دار مانند نمایشگاه‌ها و فروش اوراق مشارکت و اوراق قرضه از اولویت پذیرش و پخش در یک بسته آگهی برخوردار می شوند. (در شرایط مساوی)
- در صورتیکه صاحبان کالا و خدمات در کلیه گروه‌ها در تیزرهای خود از المان های تصویری خاصی استفاده نمایند مانند( پرچم و...) و امکان درج آن در داخل باکس میسر نباشد نرخ تیزر به نرخ آخرین یا اولین باکس محاسبه خواهد شد.

ماده 26 - حذف و جابجایی آگهیها (شامل قراردادها و ظرفیت تشویقی):

الف - حذف آگهی تا 4 روز كاری قبل از پخش مشمول جریمه نمیشود.
ب - حذف آگهی تا 3 روز كاری قبل از پخش مشمول 10 درصد جریمه میشود.
ج - حذف آگهی تا 2 روز كاری قبل از پخش مشمول 15 درصد جریمه میشود.
د - حذف آگهی تا یك روز كاری قبل از پخش امكان پذیر نمیباشد. در موارد خاص با تایید مدیر كل بازرگانی و با 30 درصد جریمه انجام میشود.
ه- جابجایی آگهی فقط تا 48 ساعت قبل از پخش امكان پذیر میباشد.(روزهای پنجشنبه تا ساعت 12 ظهر اقدام میشود)
*تبصره 54 : آگهی هایی كه جابجا میشود امكان حذف ندارد.
و- در صورتیكه تغییری در برنامه های شبكه های مختلف داده شود اگر سفارش در طبقه بالاتر پخش شود صورتحساب معادل طبقه سفارش اولیه صادر خواهد شد اگر در طبقات پایین تر پخش شود معادل طبقه پخش شده صورتحساب صادر خواهد شد و لازم به ذكر است در صورت تغیر ساعت پخش برنامه، آگهی با همان طبقه سفارش داده شده محاسبه میشود.
ز- در صورتیكه به جای پخش برنامه های )سریال، فیلم و طنز و ) تكرار برنامه مذكور پخش شود سفارشات بسته های قبل، بین و بعد با كاهش 40 % نرخ همان طبقه محاسبه میشود.

ماده 27 - قطع پخش آگهی:

الف- قطع آگهی با صدور دستور كتبی مدیر كل بازرگانی صدا و سیما امكان پذیر می باشد. همچنین اعلام مكتوب به صاحب آگهی یا شركت همكار حسب مورد به جز بند ذیل ضروری است. با توجه به حساسیت ویژه رسانه ملی در داخل و خارج از كشور ،قطع آگهی در هر زمان از اختیارات مطلق اداره كل بازرگانی بوده و صاحب آگهی و شركت همكار با آگاهی از این موضوع حق هرگونه ادعا و اعتراض بعدی را در این خصوص از خود سلب و ساقط نموده اند.
ب-در صورتیکه صاحبان کالا و خدمات از انجام تعهدات خود در زمانهاي مقرر خودداري نمایند، ادارهکل بازرگانی مختار است پخش آگهیهاي تبلیغاتی وي را متوقف نموده و با اجراي تعدیلات لازم نسبت به وصول مطالبات خود از طریق مبادي ذیربط اقدام لازم مبذول نماید.
ج- در صورتیكه قطع آگهی ناشی از بدهی اشخاص باشد پس از وصول مطالبات معوقه پخش مجدد آگهی بلامانع است.
د–در صورتی که قطع پخش آگهی صاحبان کالا و خدمات ناشی از ممنوعیتهاي حقوقی یا قانونی باشد، ادارهکل بازرگانی نسبت به قطع یا تداوم پخش آن تصمیمگیري خواهد نمود. با توجه به حساسیت ویژه رسانه ملی در داخل و خارج از کشور، قطع پخش آگهی در هر زمان مطلقاً در اختیار ادارهکل بازرگانی است و صاحب آگهی و شرکت همکار با آگاهی از این موضوع، قبلاً حق هرگونه ادعا و اعتراض بعدي دراین خصوص را از خود سلب و ساقط نمودهاند.

ماده 28 – صورتحساب:

صورتحساب آگهی های پخش شده بصورت هفتگی تهیه و به صاحبان آگهی ارائه میگردد، درخصوص آن دسته از قراردادهایی كه به صورت سه جانبه منعقهد می شود، جهت اطلاع و پیگیری لازم به منظور وصول به موقع، در اختیار شركت همكار نیز قرار خواهد گرفت.

ماده 29 - تعدیل:

در صورت عدم پخش كامل تا پایان زمان قرارداد در هر نوع قرارداد رادیویی یا تلویزیونی در تمامی گروه ها مدت قرارداد افزایش نمی یابد و با كسر امتیاز اضافه پخش متناسب با بودجه هزینه شده از زمان پخش، درصد اضافه پخش بودجه ماهانه یا سالانه و افزایش بودجه و حضور مستمر و ظرفیت های تشویقی احتمالی به نسبت میزان پخش تعدیل و مفاصا حساب نهایی صادر می شود.
تبصره 55 :قرارداد صاحبان کالا و خدماتی که از هرگونه اضافه پخش تشویقی، افزایش بودجه ماهانه و سالانه و... استفاده نمایند، در صورت عدم پخش کامل تمامی قراردادها، به نسبت پخش هر قرارداد تعدیل خواهد شد.

ماده 30 - فسخ قرارداد:

در صورت فسخ قرارداد، با اعلام کتبی صاحب آگهی و تایید ادارهکل بازرگانی با توجه به مدت باقیمانده قرارداد، با کسر امتیازات متناسب با مبلغ پخش، براساس جدول ضوابط و طبق ماده 29 اقدام خواهد شد.

جهت مشاوره و کسب اطلاعات بیشتر در مورد پذیرش و پخش آگهی های بازرگانی و ساخت تیزر های تبلیغاتی با ما تماس بگیرید.

تعرفه ساخت تیزر تبلیغاتی | هزینه ساخت فیلم صنعتی | تبلیغات تلویزیونی چرا مؤثرند؟ | عکاسی تبلیغاتی| ساخت فیلم نمایشگاهی